Tietoja palvelusta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Lupapiste-palvelun käyttäjärekisterin osalta, miten Cloudpermit Oy (2795153-5), (”Yhtiö”) käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja yhtiö kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille taholle tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä koskien Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteriä.

Yhtiö suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietosuojasta huolehtiminen on osa kaikkea yhtiön liiketoimintaa.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Yhtiön tarjoamiin palveluihin ja Yhtiön järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan Yhtiön asiakkaiden (kuluttaja ja yritys), mahdollisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien edustajien ja yhteyshenkilöiden ja muiden edellä mainittuja palveluja käyttävien henkilöjen henkilötietojen käsittelyyn.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Cloudpermit Oy

Y-tunnus: 2795153-5

Osoite: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Niina Syrjärinne (tietosuojavastaava)

Osoite: Cloudpermit Oy / Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

Sähköposti: niina.syrjarinne (at) cloudpermit.com

REKISTERIN NIMI

Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri

HENKILÖTIEDON KÄSITTELY REKISTERINPITÄJÄNÄ

Yhtiö toimii Lupapiste-palvelun käyttäjärekisterin osalta tietosuojalainsäädännössä määriteltynä rekisterinpitäjänä. Lisäksi Yhtiö toimii Lupapiste-palvelun osalta henkilötietojen käsittelijänä siltä osin kuin Yhtiö käsittelee palvelussa käsiteltävää kuntien tai kaupunkien aineistoa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käsittelytoimista on erikseen sovittu Yhtiön ja asiakkaan välillä käyttäen tietojenkäsittelysopimusta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Käyttäjärekisterin henkilötietoja kopioidaan hakemukseen osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoihin. Henkilötietoja tallennetaan käyttäjärekisteriin, jottei käyttäjän tarvitse syöttää yhteystietoja hakemuksille moneen kertaan.

Käyttäjän henkilötunnusta ei näytetä palvelun käyttöliittymällä. Henkilötunnus näytetään vain asiaa käsittelevälle viranomaiselle.

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään, operatiiviseen asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnoimiseen sekä mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttöön. Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna (suoramarkkinointi) käyttäjän suostumuksella.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen sopimattomia yllä mainittujen tarkoitusten kanssa.

Ammattilaiskäyttäjän itse lisäämiä pätevyys- ja kokemustietoja käytetään ammattilaisen kelpoisuuden toteamiseksi.

Palvelun käytöstä tallentuu anonyymia käyttäjätietoa käyttäjätilastointipalveluun. Tilastointipalveluun ei lähetetä mitään tietoa hankkeesta tai henkilöistä. Tietoa hyödynnetään palvelun käytettävyyden parantamiseen.

Palvelun käytöstä syntyy myös lokitietoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää mm. milloin ja kenen toimesta tietoja on katseltu tai muokattu. Tämä lokitieto on suojattu samalla tavalla kuin palvelun varsinaiset tiedot, ja pääsy niihin on vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Lokitietoa käytetään mahdollisten väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen tai palvelutuessa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu Yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin.

Lisäksi sähköinen suoramarkkinointi ja Yhtiön uutiskirjeen tilaaminen sekä Yhtiön verkkosivujen kautta kerättyjen henkilötietojen tallentaminen suoramarkkinointia varten perustuu suostumukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjärekisteriin kerätään vain henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Henkilötiedoista tallennetaan: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, salasana, markkinointilupa, tieto turvakiellosta, mahdolliset muut luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palvelussa.

Ammattilaiskäyttäjistä tallennetaan lisäksi tutkintotiedot, FISE-pätevyys, käyttäjän tallentamat tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit.

Viranomaiskäyttäjille tallennetaan lisäksi organisaatio (kunta tai kuntayhtymä) ja organisaation osasto (esim. rakennusvalvonta). Viranomaiskäyttäjistä ei tallenneta henkilötunnusta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän henkilötunnus saadaan Suomi.fi tunnistautumisen yhteydessä. Asiointitilille tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Asiointitiliyhteys on suojattu SSL/TLS-tekniikalla. Asiointitilille tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite haetaan väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmässä olevat tiedot käyttäjä voi tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen tarkastus -palvelusta . Turvakieltoasiakkaille ei haeta henkilötietoja.

Palvelun kautta voidaan myös kerätä käyttäjältä itseltään tämän yhteystietoja ja mahdollisia muita henkilötietoja tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia (esimerkiksi kolmannen osapuolen toteuttama markkinointiviestintä ja mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttö) varten. Tällöin tietoja ei haeta Suomi.fi –tunnistautumisen kautta väestötietojärjestelmästä, vaan tiedot pyydetään käyttäjältä erikseen kulloinkin määriteltyä tarkoitusta varten.

Lisäksi tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, esim. palvelun käyttölokin muodossa.

Kirjautunut käyttäjä voi päivittää omia henkilötietojaan palvelussa, ei kuitenkaan henkilötunnusta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjärekisterin henkilötietoja siirretään hakemukseen osaksi osapuolen (esimerkiksi hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoja.

Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Lisäksi Yhtiö voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi Yhtiö voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli Yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli Yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Tietojen luovutus kolmannelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla tavoin, kuten puhelimitse tai kirjeitse.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palvelun tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla seurataan, kuinka käyttäjät liikkuvat ja käyttäytyvät palvelussa. Evästeiden tietosisältö on luonteeltaan anonyymia. Evästeiden käyttö on tarpeellista joidenkin palvelun osien toimivuudelle. Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttöön verkkoselaimensa asetuksissa. Palvelun tuottaja ei takaa palvelun moitteetonta toimintaa, mikäli evästeiden käyttö ei ole sallittu.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Palvelu tallentaa kaikki keräämänsä tiedot omaan tietokantaansa. Palvelun tietokanta sijaitsee pääsynhallinnalla (käyttäjätunnus ja salasana) kontrolloidussa pilviympäristössä, johon on pääsy vain Cloudpermit Oy:n erikseen määritellyillä henkilöillä Cloudpermit Oy:n omasta tietoverkosta. Tietoja hallinnoi oma tiimi (operaattorit) ja kaikki hallinnointitapahtumat lokitetaan ja ovat jäljitettävissä.

Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Sopimukset, ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävä asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Toimittaja voi käyttää alikäsittelijöitä ilmoittamalla siitä etukäteen kirjallisesti asiakkaalle.

TARKASTUS-, KORJAAMIS- JA KIELTO-OIKEUS

Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjeenä taikka vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai osoittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, käyttäjä voi pyytää yhteyshenkilöä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään tällaisen tiedon.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

Lisäksi käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti. Pyyntöön tulee liittää riittävät yksilöintitiedot. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Yhtiö voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Yhtiö kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, Yhtiö ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

Versiohistoria

Versio Muutos Päivämäärä
Versio 1 Tietosuoja-asetuksen vaatimat päivitykset 28.5.2018
Versio 2 Yhtiön nimi päivitetty 18.4.2020

Laatimispäivämäärä: 28.5.2013

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 18.4.2018

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja sitä edeltäneessä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuusvaatimukset ja tämä saavutettavuusseloste koskevat lupapiste.fi verkkosivustoa 23.9.2020 alkaen.

Vaatimustenmukaisuus

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Ei-saavutettava sisältö

Palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia responsiivisuuden, kontrastin sekä ei-tekstimuotoisen sisällön osalta. Näppäimistöllä tapahtuva ohjaaminen ei myöskään ole riittävän hyvin tuettuna toistaiseksi. Lisäksi palvelusta löytyy vain ei-tekstuaalista ja/tai värein kuvattua sisältöä.

Palvelun tuottamat tiedostot eivät ole kaikilta osiltaan saavutettavia.

Sivusto saatetaan saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 01/2021 loppuun mennessä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Verkkosivusto on julkaistu vuonna 2012. Tämä seloste on laadittu 16.9.2020. Se perustuu itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Lupapiste.fi sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen tuki@lupapiste.fi .

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Käyttöehdot

Lupapiste.fi-palvelun käyttöehdot

1 KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

Cloudpermit Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Lupapiste -asiointipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjillä (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarkoitetaan kaikkia niitä rekisteröityneitä ja rekisteröitymättömiä käyttäjiä, jotka eivät ole saaneet käyttöoikeutta kunnan tekemän palvelusopimuksen kautta (ns. viranomaiskäyttäjät).

Palvelu koostuu:

Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia osia ja maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”). Palvelun osien ja lisäpalveluiden maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

Palvelussa tehtävistä neuvontapyynnöistä, hakemus- ja ilmoitusasioista ja niissä tehdyistä päätöksistä on vastuussa kyseiseen hankkeeseen Palvelussa määritetty viranomainen.

2 SOPIMUS PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan (jäljempänä ”Osapuolet”) välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan sääntöjä ja ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ja poistaa Käyttäjän käyttöoikeudet Palveluun välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjän toiminta on näiden Käyttöehtojen tai lain vastaista, tai Käyttäjä tarkoituksenmukaisesti ja toistuvasti häiritsee viranomaisten tehtäviä tai Palvelun toimintaa. Käyttöoikeuksien poistosta ilmoitetaan Käyttäjälle Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän irtisanomisen perusteella Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

3 PALVELUUN REKISTERÖITYMINEN JA TUNNISTAUTUMINEN

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Lupa- ja ilmoitusasioinnissa käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista.

Vahva tunnistaminen tarkoittaa Käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista verkkopankkitunnuksilla, mobiili-varmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortilla). Vahvaan tunnistamiseen käytetään Suomi.fi-palvelua.

Vahvan tunnistautumisen avulla tehdyn rekisteröinnin avulla viranomainen voi varmistua asioijan henkilöydestä. Väärien käyttäjätietojen antaminen on rikos.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä salasana Palvelun käyttämistä varten.

Käyttäjä saa Palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti ja viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään käyttäjätiedot ajan tasalla.

4 NEUVONTAPALVELU

4.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole neuvontapalvelussa tapahtuvan asiakaspalvelun tai neuvonnan osapuoli.

Neuvontapalvelun osapuolina ovat neuvontapalvelua käyttävät Käyttäjät sekä viranomaiset, jotka antavat asiakaspalvelua ja neuvontaa.

4.2 Neuvontapalvelun käyttö

Neuvontapalvelussa on kyse viranomaisen antamasta asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Neuvontapalvelussa ei voi saattaa asiaa vireille eivätkä annetut vastaukset ole päätöksiä.

Kunnan viranomaisella on oikeus olla vastaamatta tehtyyn neuvontapyyntöön, jos sen on tehnyt rekisteröitymätön käyttäjä ja viranomainen katsoo, että pyyntö on tehty häiritsemistarkoituksessa. Kunnan viranomainen noudattaa neuvontapalvelussa hallintolain (434/2003) mukaisia määräyksiä ja säännöksiä asiakaspalvelun tarjoamisesta hyvän hallintotavan mukaisesti.

4.3 Vastaukset ja ohjeet

Palveluntarjoaja ei vastaa neuvontapalvelussa annetuista ohjeista eikä Käyttäjälle näiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Neuvontapalvelussa annetut vasteajat ovat viitteellisiä. Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vastauksen saamisen viivästymisestä.

5 HAKEMUSPALVELU

5.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole Palvelussa tapahtuvan lupa- tai ilmoitusasian osapuoli.

Lupa- ja ilmoitusasiassa Palvelua käyttävänä osapuolena ovat mm. luvan hakijat sekä heitä edustavat valtuutetut asiamiehet, viranomaiset, lausuntoja antavat viranomaiset ja muut tahot, naapurit sekä muut, joita asia suoraan koskee.

5.2 Valtuuttaminen

Viranomaisen kanssa voi asioida vain henkilö jolla on kyseisessä asiassa siihen oikeus. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta asioinnista.

Valtuuttaminen voidaan tehdä liittämällä Palvelussa hakemukseen skannattu valtakirja tai valtuuttamalla käyttäjä Palvelussa. Palvelussa tehty valtuuttaminen tulkitaan sähköisesti allekirjoitetuksi valtakirjaksi.

Jos hakijoita on useita, vaaditaan valtuutuksen saaminen kaikilta hakijoilta em. keinoin.

Yrityksen puolesta saa asioida vain henkilö, jolla on siihen oikeus. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus toimia yrityksen nimiin Palvelussa.

5.3 Allekirjoittaminen

Sähköisen allekirjoittamisen käytöstä määrittää laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).

Palveluun jätetyt dokumentit katsotaan kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamiksi. Hakemusta jätettäessä Palvelussa katsotaan hakemus kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamaksi.

5.4 Vireilletulo

Asian vireilletulon ajankohta määräytyy hetkestä, jolloin Käyttäjä jättää hakemuksen tai ilmoituksen Palvelussa.

Asian vireilletuloa varten hakemus tai ilmoitus tulee olla täytetty riittävin tiedoin. Tietojen riittävyydestä päättää viranomainen.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksissa vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osapuolille vireilletulon ajankohdan siirtymisestä.

5.5 Käyttöloki

Palvelussa kerätään käyttölokitietoa Käyttäjien tekemistä tietojen tai aineiston lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, asian vireille saattamisesta sekä aineistojen siirtämisestä asioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa asiaan liittyvät käyttölokitiedot asiaa käsittelevän viranomaisen tai asiassa valitusviranomaisena toimivan tahon pyynnöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää lokitietoja Palvelun kehittämiseen, virhetilanteiden ratkaisuun tai vastaavaan toimintaan liittyvissä tehtävissä.

6 AINEISTOT

6.1 Palvelussa säilytettävä aineisto ja tietosisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät aineistot ja tiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjän tulee tarvittaessa varmistaa aineiston oikeellisuus ja riittävyys asiasta vastaavalta viranomaiselta.Tietokannat varmuuskopioidaan, mutta Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen häviämisestä, korruptoitumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa aineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä tai arkistoinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen tuhoamisesta.

Palveluntarjoaja voi poistaa hankkeeseen liittyvän aineiston Palvelusta, kun hanke on päättynyt. Aineiston toimittaminen Palveluun ei vaikuta aineiston omistus- ja immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa säilytettävää aineistoa voidaan käyttää lisäarvopalveluissa ilman Käyttäjän erillistä suostumusta. Aineiston tekijänoikeudet säilyvät niiden haltijoilla.

Aineiston mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa liittyä tekijä- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä. Aineistoa voidaan hyödyntää tekijänoikeuksien rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6.2 Muiden toimijoiden tarjoamat aineistot

Palveluun tarjotaan sähköisiä aineistoja kunnilta, Maanmittauslaitokselta, Väestörekisterikeskukselta ja muilta viranomaistahoilta. Em. toimijat vastaavat omien aineistojensa sisällöstä omien käyttöehtojensa mukaisesti.

Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa Palvelussa olevasta kartta- tai muun aineiston sisällöstä tai virheistä. Jos Käyttäjä on epävarma aineiston oikeellisuudesta tai ajankohtaisuudesta, tulee Käyttäjän varmistaa aineiston oikeellisuus.

Palveluntarjoaja ei vastaa, jos aineistoa ei voida näyttää palvelussa teknisen vian takia.

6.3 Palveluntarjoajan tuottama aineisto

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.

Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7 LISÄARVOPALVELUT

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä Palveluun muita Lisäarvopalveluita. Lisäarvopalveluiden käyttö on Käyttäjälle vapaaehtoista, eikä niiden käyttöönotto tai käyttäminen ole edellytys Neuvontapalvelun tai Hakemuspalvelun käyttämiseen.

Lisäarvopalvelut voivat olla maksuttomia tai Maksullisia palveluita. Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Lisäarvopalveluissa noudatetaan kunkin lisäarvopalvelun omia käyttöehtoja tai erikseen mainittaessa näitä Käyttöehtoja.

8 PALVELUN KIELET

Palvelu on kaksikielinen.

Asiointi Palvelussa tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä. Asiakaspalvelusta vastaa viranomainen. Kaksikieliset kunnat tarjoavat Lupapiste.fi-palvelussa asiakaspalvelua ruotsin ja suomen kielellä, yksikieliset kunnat toimivat omalla kielellään.

9 PALVELUN KÄYTTÖAIKA

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun ylläpito voi tarvittaessa väliaikaisesti sulkea Palvelun tai Palvelun osia esimerkiksi huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

10 KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palveluntarjoaja vaihtuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Cloudpermitin osittain tai kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

12 EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Evästeiden voimassaolo päättyy istunnon päättyessä.

13 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

14 MUUTA

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Käyttöehdot kirjattu: 28.5.2013
Käyttöehdot päivitetty: 14.9.2017. VETUMA-palvelu on korvattu Suomi.fi-palvelulla.
Käyttöehdot päivitetty: 18.5.2016. Luku 3: Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Käyttöehdot päivitetty: 14.4.2020. Palveluntarjoajan nimi päivitetty

Lisenssit

Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi, versio 1.0 – 1.5.2012.

Lupapiste-palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen nimistön kyselypalvelun 03/2013 aineistoa.

1. YLEISTÄ

Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. LISENSSIN EHDOT

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

2.2. Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

2.3. Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa, että

3. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. MUUTOKSET TÄHÄN LISENSSIIN

Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.