• Byggnadstillståendet i ett nötskal
 • Lupapiste processen
 • Företagskontoavtal
 • Företagskontoavtal

  Företagskontoavtal för Lupapiste-tjänsten.

  1. Avtalsparter

  Kunden

  Företagets namn
  FO-nummer xxxxxxx-x
  Adress
  Kontaktperson

  Leverantör

  Solita Oy
  FO-nummer 1060155-5
  Åkerlundinkatu 11, FI-33100 Tampere

  Parterna i detta avtal kallas framöver även Avtalsparter.

  Kunden bör utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela Leverantören om byte av kontaktperson..

  2. Avtalets objekt

  Lupapiste är en webbtjänst som Leverantören producerar och erbjuder sina kunder. I tjänsten kan medborgare, företag och samfund sköta tillståndsärenden och anmälningar, samt administrera dina ärenden i samarbete med myndigheterna och andra parter. Leverantören producerar Lupapste som en standardtjänst (“Lupapiste”) i enlighet med beskrivningen i tjänstens Användarvillkor https://www.lupapiste.fi/sv/anvandarvillkor (”Användarvillkor”). Leverantören meddelar Kunden skriftligen om relevanta ändringar i användarvillkoren trettio (30) dygn innan ändringarna träder i kraft. Ändringarna träder i kraft på den datum som Leverantören anger.

  Lupapistes Företagskonto (“Företagskonto”) är en avgiftsbelagd Tilläggstjänst som beskrivs i Användarvillkoren (punkt 7). Med hjälp av Företagskontot kan Kunden administrera Lupapiste-användarnas (“Användarna”) projekt inom den egna organisationen i ett arbetsrum. Företagskontots innehållsbeskrivning hittas på adressen: https://www.lupapiste.fi/sv/professionell.

  För företagskontot utses en eller flera administratörer (“Administratör”), vilkas åligganden definieras närmare i detta avtal.

  Kunden och Leverantören har uppgjort ett avtal för tjänsten Företagskonto enligt villkoren och giltighetstiden för detta avtal.

  3. Priser och betalningsvillkor

  Tjänstens pris fastställs i enlighet med den typ av Företagskonto som Kunden har valt. Avgiften består av en fast månadsavgift som baseras på det maximala antalet som Användaren valt, priset precisieras i tjänstens Pristabell (“Pristabell”) https://www.lupapiste.fi/sv/professionell.

  För Företagskonton med över trettio (30) användare ger Leverantören Kunden en separat offert.

  Giltig mervärdesskatt läggs till priserna.

  Kunden beställer till sitt förfogande: «Företagskonto ??», med en månadsavgift på «XX€ alv 0%».

  Det är Kundens skyldighet att erlägga avgifterna för de Lupapiste tjänster som Kunden beställt. Betalningsvillkoret är fjorton (14) dagar netto, och dröjsmålsräntan i enlighet med räntelagen. Betalningsvillkoret räknas från fakturans datum.

  Leverantören fakturerar för de valda tjänsterna i förskott fyra (4) gånger per år. Faktureringsperioden är en kalendermånad och den första faktureringsperioden startar från början av den påföljande månaden från beställningsdatum. Kunden kan höja typen av Företagskonto under kontraktsperioden genom att välja en ny kontotyp i vyn för underhåll i Lupapiste. Den fortlöpande betalningen höjs så att den motsvarar Företagskontotypen. Ifall Kunden önskar minska på Företagskontotypen, bör Kunden skriftligen meddela om detta till Leverantören. Den fortlöpande betalningen minskas så att den överensstämmer med valda kontotyp vid följande faktureringsperiod.

  Leverantören kan höja serviceavgiften, avgifter för arbete och andra avgifter genom att skriftligen meddela Kunden härom nittio (90) dagar innan höjningen. Höjningen träder i kraft på det datum som Leverantören meddelar, om det är faktureringsperiodens första dag. I annat fall träder förhöjningen i kraft den första dagen av närmast påföljande faktureringsperiod från det angivna datumet för ikraftträdande.

  Leverantören har rätt att vägra Kunden tillgång till Företagskontot om Kunden underlåter att betala de kontraktsenliga avgifterna, eller en del av dessa, och förseningen är över fjorton (14) dygn. Leverantören bör utan onödigt dröjsmål meddela Kunden om annullering av tjänsten och orsakerna till detta.

  4. Användning av tjänsten och parternas skyldigheter

  Företagskontot står till Kundens förfogande på adressen https://www.lupapiste.fi/sv/.

  Kunden erhåller ett lösenord för administratören efter att avtalet om Företagskonto har undertecknats. Administratören kan lägga till flera Administratörer, vilka erhåller lika rätt till att redigera Kundens uppgifter samt lägga till eller avlägsna Användare i Företagskontot. Då en ny Administratör utnämns, är Administratören skyldig till att informera den nya Administratören om Administratörens skyldigheter som nämns i detta avtal.

  Då Administratören lägger till en Användare med standardrättigheter till Företagskontot, befullmäktigar Administratören den nya Användaren till att sköta ärenden på Kundens vägnar i Lupapiste utan separat fullmakt. En Användare som lagts till Företagskontot godkänner ifrågavarande rättighet genom att godkänna kallelsen till Användare av Företagskontot.

  Administratören ansvarar för att tillgång till ärenden endast delges till identifierade och relevanta personer. Administratören ansvarar för att avlägsna de personer från användarlistan i Företagskontot, vilka inte längre besitter rätt att hantera eller granska uppgifter som berör Kunden. Kunden ansvarar för att användaridentifikationen inte missbrukas.

  Leverantören har rätt att utan restriktioner fritt utveckla och ändra Företagskontot i detta avtal. Leverantören kan utveckla Företagskontot och offentliggöra uppdateringar samt nya versioner, men har dock ingen skyldighet till att göra detta. För ibruktagande av nya delar eller egenskaper och avgifter görs separat överenskommelse.

  5. Avtalets giltighetstid och uppsägning

  Avtalet träder i kraft, då Kunden har undertecknat avtalet elektroniskt i Visma Sign -tjänsten. I samband med undertecknandet godkänner Kunden Visma Sign -tjänstens Användarvillkor. Leverantören ansvarar inte för innehållet i Visma Sign -tjänstens Användarvillkor eller eventuella avbrott i tjänsten. Kunden bör göra en stark elektronisk identifiering i den ifrågavarande tjänsten för att underteckna detta avtal.

  Avtalet är i kraft enligt följande:

  Avtalet gäller tills vidare från undertecknande av Avtalet. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader och Kunden bör skriftligen meddela Leverantören om uppsägningen.

  6. Avtalets bilagor och giltighetsordning

  Följande bilaga hör oupplösligen till Avtalet:

  Bilaga 1: Lupapiste-tjänstens Användarvillkor https://www.lupapiste.fi/sv/anvandarvillkor

  Kunden är medveten om att Lupapiste kommer att utvecklas vidare. För ibruktagning av nya avgiftsbelagda delar eller tjänster avtalas separat. Leverantören har rätt att ändra Användarvillkoren genom att meddela Kunden om detta, under förutsättning att ändringen inte orsakar väsentliga störningar för Kunden.

  Avtalshandlingarnas giltighetsordning är följande:

  1. Detta avtal
  2. Bilaga 1: Lupapiste-tjänstens Användarvillkor.

  7. Avtalsexemplar och underskrifter

  Genom att personligen underteckna detta avtal, ansvarar Kundens representant för att representanten har behörighet att uppgöra ett bindande avtal på uppdrag av Kunden, antingen genom representationsrätt eller fullmakt. Leverantören är inte skyldig till att separat granska dessa rättigheter av Kundens representant. Kunden försäkrar att Kunden har bekantat sig med detaljerna i Avtalsvillkoren och godkänner dessa som en del av detta Avtal. Kunden godkänner villkoren i detta Avtal genom att elektroniskt underteckna Avtalet.

  Detta Avtal har undertecknats elektroniskt i Visma Sign -tjänsten. Kundens undertecknade avtalsexemplar kan laddas ner efter registrering i Lupapiste-tjänstens “Egna uppgifter”.