All tillståndshantering vid en och samma lucka.

Alla tillstånd för bebyggd miljö vid en och samma lucka i Lupapiste - allt från förhandsförfrågan till projektets slut. Tag hand om kundservice, administration av ansökningar och arkivering centralt via webben. Tillsammans med hela er organisation.

Beställ demonstration av tjänsten


Tjänster för kommuner

Lupapiste omfattar byggnadstillsyn, kommunalteknik samt tillstånd för miljöärenden. För byggnadstillsynen erbjuds även en helhet för elektronisk databehandling, vilken öppnar för möjligheten till varaktigt arkiv och informationssökning på webben.

BYGGNADStillsynen

Hantera byggnadslov och anmälningar samt kundservice vid en och samma lucka på webben – allt från förhandsförfrågan till varaktig arkivering av dokument.

Tjänster för byggnadstillsynen >

ALLMÄNNA OMRÅDEN

Hantera tillståndsärenden för allmänna områden samt kundservice vid en och samma lucka – allt från förhandsförfrågan till projektets slut.

Tjänster för allmänna områdens lovar >

MILJÖVÄSENDET

Hantera tillstånd, anmälningar och kundservice inom miljöväsendet på en och samma adress och publicera behövliga anmälningar och beslut i vår tjänst julkipano.fi .

Tjänster för miljöväsendet >

INFORMATIONSHANTERING

Med hjälp av lösningen för informationshantering som riktar sig till byggnadstillsynen kan hantering och uppbevaring av dokument göras elektroniskt i enlighet med arkivverkets föreskrifter, ingen pappershantering är längre nödvändig.

Tjänster för informationshantering >


Prissättning av tjänsten

Tjänstens pris grundar sig på kommunens storlek samt en avgift per åtgärd, som baseras den sammanlagda mängden ansökningar i alla användarkommuner.

Grundavgifter

Bruksavgift som baseras på kommunens invånarantal. Vid gemensam anskaffning adderas kommunernas invånarantal samman.

 • Byggnadstillsyn från
  0 € / mån
 • Tillstånd och anmälningar för allmänna områden och miljösektorn från
  0 € / mån
 • I tillägg en avgift per åtgärd på den sammanlagda mängden ansökningar i alla användarkommuner
  7,25 – 17,60 € / st

Övriga kostnader

 • Gällande moms läggs till priserna
 • Startkostnader
 • Inga dolda kostnader för utveckling, underhåll eller uppdatering
 • Kostnadsfri rådgivningstjänst för alla kommuner och alla användare
 • Ifall Lupapiste ansluts till kommunens befintliga datasystem, ansvarar kommunen själv för eventuella kostnader i anslutning till ändringar eller uppdateringar som det befintliga systemet kräver

Ibruktagande av Lupapiste i kommunen

120-conversation-orange-dark

1. Kontakta oss så kommer vi överens om ett möte.

Tag kontakt med oss, så kommer vi överens om en demonstration antingen på stället eller per distans. Du kan bekanta dig med Lupapiste prislistan för kommuner på förhand.

120-add-path-orange-dark

2. Vi planerar ibruktagandet tillsammans.

När beslutet om att ta tjänsten i bruk har tagits ordnar vi ett start-up möte. Vi utarbetar en gemensam stig för ett helt elektroniskt system och går igenom de förbättringar som systemet erbjuder organisationen.

120-presentation-orange-dark

3. Vi utför bakgrundsarbetet och tar hand om skolningen.

Lupapiste länkas samman med kommunens datasystem för dataöverföring, för detta ansvarar datasystemets leverantör. Lupapiste teamet skolar in myndighetsanvändarna i enlighet med den överenskomna modellen. Det nya systemet kan testas t.ex. genom existerande projekt i samarbete med en välbekant kund.

120-megaphone-orange-dark

4. Tjänstens öppnande och information.

Lupapiste öppnas upp för användning i samband med introduktionsutbildningen. Kommunen informerar kunderna och andra berörda parter om lanseringen av det elektroniska systemet via olika kanaler med stöd av Lupapiste kommunikationsmaterialet. Beställ demonstration av tjänsten.

Beställ demonstration av tjänsten


Myndighetsanvändarens användarerfarenheter

“Lupapiste gör att jag kan disponera min tid mera effektivt eftersom tillståndsärenden kan skötas oberoende av tid och rum. All dokumentation som berör tillståndet finns tillgänglig – inget sökande efter pappersdokument i pappersarkiv eller kollegornas skrivbord.

Informationsgången har förbättrats – alla diskussioner och detaljer som berör handläggningen av tillstånd finns synlig för personalen vid byggnadstillsynen, och självfallet även hos kundens egna intressegrupper.

Sari Valjakka

Byggnadsinspektör, S:t Michel

Lupapiste gör att jag kan disponera min tid mera effektivt eftersom tillståndsärenden kan skötas oberoende av tid och rum. Informationsgången har förbättrats .