• Informationsbehandling
 • Miljösektorn
 • Allmänna områden
 • Byggnadstillsynen
 • Kundservice, handläggning och kungörelser på webben.

  Sköt om handläggning av tillstånd och anmälningar samt kundservice inom miljösektorn på en och samma adress. Publicera även behövlig projektinformation på vår sida julkipano.fi.

  Tjänster för miljösektorn

  kaytto-viranomainen-ymparistotoimi-02

  Kundservice och handläggning

  Hantera tillståndsärenden och förfrågningar i ett gemensamt arbetsrum med hela organisationen och ge behövliga beslut direkt i tjänsten. Du håller samtidigt kunderna och andra intressenter à jour med handläggningen av projektet.

  kaytto-viranomainen-ymparistotoimi-05

  Publicering av anmälningar och beslut

  Publicera alla behövliga kungörelser och beslut direkt via Lupapiste på vår sida julkipano.fi . Intressenterna kan ge sina kommentarer för ett projekt som ligger i kungörelseskedet.

   staff-paula-vahtola-02

  Skolning och konsultation

  Vi erbjuder myndigheterna skolning och konsultation för det elektroniska systemet.

  Tag kontakt:

  Paula Vahtola
  Sales Manager, Lupapiste
  paula.vahtola@evolta.fi

   


  En transparent behandlingsprocess

   

  ”Behandling av ansökningar i Lupapiste gör behandlingsprocessen mera transparent. Tjänsten har minskat på kopiering och utskickande av papper, kundbesök på byrån, telefonsamtal och e-postmeddelanden. Påminnelser och utsagor förblir synliga i de elektroniska dokumenten och parterna kan när som helst granska ansökningsmaterialet via sidan julkipano.fi.”

  Marita Savo
  Miljöinspektör, S:t Michel områdets miljötjänster 

  Behandling av ansökningar i Lupapiste gör behandlingsprocessen mera transparent.

  Läs om erfarenheterna i S:t Michel


  Användning av tjänsten

  I en gemensam arbetskö finns alla anmälningar, ansökningar och begäranden om rådgivning synliga samtidigt.

  • Arbetskön i Lupapiste samlar alla projekt som berörs av den elektroniska ärendehanteringen, Du kan enkelt granska ansökningar, tillsynsobjekt och begäranden om rådgivning med separata sökalternativ. Projekt kan delas in bl.a. enligt åtgärd, nyckelord, handläggare och område. Ansökningen kan öppnas för handläggning eller vidarebefordras till en kollega.
  • Med hjälp av ikonerna ser du genast interna kommentarer samt nya uppgifter, meddelanden och antal bilagor.
  • Du ser i vilket skede ansökningen är, när den senast har ändrats och vem som handlägger ärendet.
  • Vid begäran om rådgivning ser du även andra begäranden som ankommit organisationen. Du får hjälp med ditt svar, då du ser dina egna tidigare svar och svaren från kollegorna i närområdet.

  Arbetsrummet innehåller all information om projektet.

  • Kunderna fyller på basen av de valda åtgärderna, färdigt i sina ansökningar och anmälningar i Lupapiste. På detta sätt behöver kunden endast fylla i de uppgifter som behövs för beslutet, istället för en lång allmän blankett. Kvaliteten på ansökningarna förbättras eftersom tjänsten instruerar användaren och till viss del kontrollerar uppgifternas riktighet,
  • Du kan begära in utlåtanden från andra myndigheter. Alla parter och uppgifter kan granskas på ett mellanblad: Tillståndssökande och vem som betalar avgiften för tillståndet. Godkännande av en elektronisk kallelse till projektet avlägsnar behovet av en traditionell fullmakt.

  En diskussion som förts om projektet finns alltid synlig.

  • De olika parterna som är delaktiga i ett projekt kan enkelt kommunicera i tjänsten Lupapiste. Du kan begära in tilläggsinformation och preciseringar av kunden via projektets chattfönster och diskussionerna som berör projektet finns alltid sparade på ett och samma ställe. Insynen och rättsskyddet för alla parter förbättras.
  • Till en ansökan kan du foga sådana uppgifter om beredningen som bara visas för myndigheterna. På detta vis kan du förmedla information om ansökan till dina kolleger eller använda uppgifterna som stöd för det egna minnet.

  Dokumenthantering på ett mellanblad.

  • ● Alla dokument som anknyter till en ansökan finns på ett och samma mellanblad. I samband med ansökan, krävs av den ansökande de standardbilagor som kommunen själv har fastställt för åtgärden. Du kan granska enskilda planer och lägga till egna kommentarer om dokumenten.
  • Du kan granska enskilda dokument och lägg till egna kommentarer om dessa, samt återgå till tidigare versioner. Dokument som bilagts under handläggningstiden och efter beslutet visas i en egen lista.
  • I Lupapiste kan du godkänna, underteckna och stämpla material elektroniskt.

  Offentlig delgivning av anmälningar och beslut.

  • Du kan göra behövliga kungörelser samt publicera beslut direkt från Lupapiste-tjänsten till vår sida julkipano.fi. På sidan kan intressenter ge sina kommentarer för ett projekt i kungörelseskedet.

  Projektets livscykel fortsätter i Lupapiste ända till färdigställandet.

  • Ett beslut som fattats på basen av en ansökan och villkoren för detta finns synliga i projektets arbetsrum. Om organisationen gör ett beslut i sitt eget datasystem, överförs detta automatiskt så att det blir synligt i Lupapiste. Tillståndskraven för beslutet visas som en enhetlig lista i Lupapiste och kan även kvitteras här.
  • Projektets livscykel fortsätter under byggnadsprocessen och efter beslutet. I arbetsrummet kan alla parter följa upp hur projektet fortskrider. Anmälningar och inspektioner görs i Lupapiste tills projektet kvitteras som avslutat.

  Användningsinstruktioner för tjänsten