Tillståndstjänst för professionella

I Lupapiste kan företaget sköta om elektroniska tillståndsärenden för bebyggda miljöer i samarbete med kommunernas myndigheter - allt från förhandsförfrågan till projektets slut.

Registrera företagskonto


Centraliserad handläggning av projekt och fullmakter på webben

Vi rekommenderar en registrering av ett Företagskonto, ifall företaget har minst 5 fackmän som deltar i tillståndsprocesserna, och företagets tillståndsansökningar regelbundet görs i Lupapiste-kommunerna.

 

surface-book-palvelu

Fördelarna med ett företagskonto

 • Endast personen som skapar företagskontot behöver registrera sig i tjänsten med hjälp av nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter detta kan man skapa behövliga användarrättigheter i Lupapiste.
 • Ansökningar som görs via företagskontot är synliga för alla användare i ett gemensamt projektfönster, och var och en kan granska eller bearbeta ansökningarna ifall den som skapat ansökningen har förhinder.
 • Ett företag som registrerat ett Företagskonto kan i fortsättningen hittas i Lupapiste företagsförteckning, via vilken kunder / samarbetspartner kan kalla in företaget direkt till sina projekt. Projektet är i fortsättningen då synligt i Företagskontots projektfönstret.
 • Hanteringen av fullmakter förenklas, eftersom godkännandet av en elektronisk fullmaktsinbjudan avlägsnar behovet av separata pappersfullmakter.
 • Med hjälp av Företagskontot tillhör alla Lupapiste-projekt företaget och inte till enskilda arbetstagare.

Registrera företagskonto


Ett konto för era behov

En fackman som deltar i ansökningsprocessen kan registrera sig som användare i Lupapiste kostnadsfritt. Alternativt kan en organisation registrera sig för ett avgiftsbelagt Företagskonto, för att underlätta projekthantering och fullmakter. Ifall ett företagskonto med 30 användare inte är tillräckligt stort för att täcka behovet vid ert företag, skräddarsyr vi ett konto som motsvarar era behov.

Privatanvändare

0 € / mån

(moms 0 %)

Företagskonto 5

69 € / mån

(moms 0 %)

 • 5 användare
 • Endast den som registrerar Företagskontot identifierar sig i tjänsten och lägger till övriga användare i Företagskontot
 • Registrera företagskonto

Företagskonto 15

89 € / mån

(moms 0 %)

 • 15 användare
 • Endast den som registrerar Företagskontot identifierar sig i tjänsten och lägger till övriga användare i Företagskontot
 • Registrera företagskonto

Företagskonto 30

109 € / mån

(moms 0 %)

 • 30 användare
 • Endast den som registrerar Företagskontot identifierar sig i tjänsten och lägger till övriga användare i Företagskontot
 • Registrera företagskonto

Företagskontoavtal


Ibruktagning av Företagskonto för företag

120-persons-orange-dark

1. Välj ett Företagskonto som passar din organisation

Välj ett Företagskonto för din organisation baserat på hur många personer i din organisation som deltar i elektronisk tillståndsansökan. Administratören kan senare ändra storleken på Företagskontot via hanteringsfönstret.

120-pen-orange-dark

2. Bekanta dig och underteckna ett Företagskontoavtal

Registrering av ett Företagskonto förutsätter att administratören undertecknar ett elektroniskt avtal via Visma Sign -tjänsten. Registrering och avtalsfrågor handläggs efter en stark identifiering med hjälp av nätbankskoder, varefter den som skapar Företagskontot får Lupapiste inloggningsuppgifterna till sin e-post.

120-user-plus-orange-dark

3. Logga in i tjänsten, lägg till användare och hantera företagskontot

Företagskontots skapare kan logga in i Lupapiste med inloggningsuppgifterna, samt framöver administrera företagsanvändare och kontakt- samt faktureringsinformationen.

120-file-check-orange-dark

4. Delta i tillståndsansökan och administrera projekt

I fortsättningen blir projekten som av användarna handlägger en del av det gemensamma projektfönstret ifall Företagskontot har befullmäktigats som projektpart, eller en användare av Företagskontot har skapat projektet. Projektkallelser som tillsänds företaget bör godkännas av Företagskontots administratörer..

Registrera företagskonto


Professionella användare erfarenhet

 

“Jag får genom Lupapiste-tjänsten medger införandet av Elisas telekablar. Tack vare den här tjänsten från tillstånds har accelererat och jag kan lägga till de nödvändiga bilagor prydligt på ett ställe.”

Sari Lahti

Designer, Voimatel Oy

Tack vare den här tjänsten från tillstånds har accelererat och jag kan lägga till de nödvändiga bilagor prydligt på ett ställe.


Användning av Företagskontot

Projekthantering runt hela Finland med hjälp av företagskontot.

 • Många kommuner i Finland använder Lupapiste, och med hjälp av Företagskontot kan företaget administrera alla projekt som startats via Lupapiste.
 • Efter att ett Företagskonto har skapats kan administratören lägga till användare i Företagskontot. Dessa får en inbjudan till Företagskontot per e-post.
 • Projekt som lagts till av Företagskontots användare, kan framöver ses i projektfönstret. Obs! Projekt som skapats före registrering av företagskontot blir synliga i det gemensamma projektfönstret efter att företaget ges fullmakt att ta del av projekten.
 • Företaget kan vara delaktigt i projekten på två olika sätt: antingen som skapare av ett projekt eller som partner som godkänt en projektkallelse.
 • Efter grundandet av ett Företagskonto kan övriga användare av tjänsten sända projektkallelser direkt till företaget. Dessa bör godkännas av administratören. När man godkänner en projektkallelse ger samarbetsparten företaget rätt att främja projektet i Lupapiste.

Användarna ser alla Lupapiste-projekt i ett gemensamt fönster.

 • I det gemensamma projektfönstret ser man alla företagets projekt, godkända ansökningar, begäran om rådgivning och ändringar som berör dessa. Även projekt som företaget erhållit fullmakt för hittas i det gemensamma projektfönstret.
 • Alla användare av Företagskontot ser vem som som uträttar ärenden å företagets vägnar och vilka projekt de är delaktiga i – allt i samverkan med de lokala myndigheterna.
 • Projektets grundare samt inbjudna projektanvändare kan dessutom komplettera projektinformationen och kalla in andra parter.
 • Administratörerna för Företagskontot kan definiera hur organisationens arbetstagare kan använda Lupapiste. Administratörerna kan lägga till andra administratörer eller slutanvändare, som sedan kan ta del av ansökningarna i Företagskontot.

Befullmäktigande av företaget som part till ansökningen.

 • Då företaget har skapat ett Företagskonto i Lupapiste kan det kallas in till ett projekt i mellanbladet “Parter” med funktionen “Befullmäktiga ett nytt företag”.
 • Funktionen för fullmakter sänder en kallelse till administratören / -erna för Företagskontot, och först efter att kallelsen accepterats erhåller övriga användare av Företagskontot rätten att granska och komplettera en ansökan.
 • Företag som använder ett Företagskonto kan se parterna i mellanbladet “Parter” genom att klicka “Befullmäktiga nytt företag”. I en separat rullgardinsmeny får man fram alla företag som öppnat ett Företagskonto.
 • Ett specifikt företag kan sökas genom att man skriver in företagets namn i sökfältet.