Usein kysytyt kysymykset

Yleiset kysymykset

Miten voin vaikuttaa palvelun kehittämiseen?

Palvelua kehitetään yhdessä kuntien ja palvelun käyttäjien kanssa. Järjestämme säännöllisesti viranomaisille suunnattuja kuntatapaamisia, joissa esitellään palveluun tehtyjä muutoksia ja uusia toiminnallisuuksia sekä tulossa olevia uusia ominaisuuksia. Ota yhteyttä, jos haluat osallistua tapahtumiin.

Toiveita ja kehitysehdotuksia voit lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Kuinka kauan palvelussa tiedot, keskustelut ja liitteet säilyvät?

Lähtökohtaisesti hankkeiden tiedot, liitteet ja suunnitelmat säilyvät palvelussa hyödynnettävinä palvelun koko elinkaaren ajan.

Mikä on SADe-ohjelman ja ympäristöministeriön rooli Lupapisteessä?

Palvelun tarve on aikoinaan havaittu aiemmissa sähköisen asioinnin kehityshankkeissa. Lupapiste otettiin mukaan SADe-ohjelmaan (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) ympäristöministeriön koordinoimaan Rakentamisen ja asumisen palvelukokonaisuuteen. Palvelusta tehtiin selvitys, siihen määriteltiin tavoiteltavat hyödyt ja vaadittavat ominaisuudet tarkemmalla tasolla. Tämän jälkeen palvelun tuottaminen kilpailutettiin. Ympäristöministeriöllä oli Lupapisteessä tilaajan rooli vuoteen 2015 asti, jolloin se mm. valvoi palvelun kehittämistä.

Paljonko Lupapisteen käyttö maksaa ja mihin hinnoittelu perustuu?

Lupapisteen peruskäyttö on asioijille ilmaista. Yritystili maksaa muutamia kymppejä kuukaudessa, riippuen Yritystilin koosta.

Kullakin kunnalla on omat lupataksat, jotka kannattaa tarkistaa esim. kunnan nettisivuilta.

Kunnat maksavat palvelun käyttämisestä asukasmäärään perustuvan kiinteän kuukausimaksun. Tällä maksulla katetaan muun muassa palvelun tuesta, jatkokehittämisestä, markkinoinnista ja laitteistoista aiheutuvat kustannukset. Lupapisteeseen tulee jatkossa kuntien ja asioijien käyttöön erilaisia lisäarvopalveluita, joiden käyttö voi olla maksullista.

Miten Lupapisteessä on huomioitu tietoturva-asiat?

Palvelun toteutuksessa on noudatettu VAHTI-ohjeistusta. Palvelu käyttää SSL-suojausta, jolloin tietoliikenne on suojattu. Palveluun tehtiin tietoturva-auditointi SADe-hankkeen/ympäristöministeriön aloitteesta ennen palvelun avautumista. KPMG:n tekemän auditoinnin yhteenveto oli: ”Auditoinnissa ei tehty yhtäkään merkittävää havaintoa. Auditoinnissa tehtiin merkittävästi vähemmän havaintoja kuin muissa vastaavissa auditoinneissa. Tästä voidaan päätellä, että tietoturvaan liittyviin asetuksiin on kiinnitetty huomiota ja tietoturvaan suhtaudutaan asianmukaisella vakavuudella.”

Henkilötiedot on suojattu ja niitä esitetään ja käsitellään henkilösuojalain mukaisesti.

Kuka vastaa Lupapiste-palvelusta?

Lupapisteen palvelun tuottamisesta vastaavat Evolta Oy ja Sito Tietotekniikka Oy. Teknisen ympäristön tuottaa Evolta Oy.

Mitä paikkatietoaineistoja Lupapisteen käyttöönotto vaatii?

Lupapisteen käytössä pakolliset aineistot ovat osoiteaineisto ja kiinteistörajat. Nämä aineistot saadaan valtakunnallisista Maanmittauslaitoksen palveluista, eikä kunnan tarvitse niistä itse huolehtia.

Palvelussa käytetään osoitehaussa valtakunnallista Digiroad-aineistoa.

Miten KRYSP liittyy Lupapisteeseen?

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hanke liittyy Lupapisteeseen ainakin kahdella tavalla. 1) KRYSP-hankkeessa on määritelty rakennettuun ympäristöön liittyvä tietosisältö kuntien tietojärjestelmissä. (mm. Rakennusvalvonta, Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu, Ympäristötoimi, Yleisten alueiden käyttö ml. sijoitus- ja kaivuluvat) Hankkeessa on myös toteutettu olemassa oleviin rekisteri- ja käsittelyjärjestelmiin rajapintapalvelut, joiden avulla tietosisältöä (esiim. hakemusten muodossa) voidaan siirtää järjstelmiin ja niistä ulos. Lupapiste käyttää näitä rajapintoja tiedonsiirrossa asioinnin ja kuntien tietojärjestelmien välillä. 2) KRYSP-hankkeessa on tehty vaatimusmäärittely rakennetun ympäristön sähköiselle asiointipalvelulle kuntien käyttöön. Tämä määrittely oli pohjana Lupapisteen määrittelyssä.

Tietoturvakysymykset

Mihin Lupapisteeseen syötetyt tiedot ja piirustukset tarkalleen tallentuvat? Kuka omistaa palvelimet?

Lupapisteeseen tallennettavia tietoja ja piirustuksia säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, Ficolo Oy:n konesalipalvelussa. Kaikki palvelimet ovat Solitan omistuksessa ja palvelimet sijaitsevat Solitan hallinnoimissa lukituissa laitekaapeissa.

Entä mitä jos poistan vahingossa tarpeellisen piirustuksen palvelusta enkä löydä sitä enää tämän jälkeen edes omalta koneeltani?

Lupapisteeseen tallennetut tiedot varmuuskopioidaan joka yö ja varmuuskopioita säilytetään kaksi viikkoa. Oman tietokoneen asianmukaisesta varmuuskopioinnista tulee kuitenkin huolehtia.

Miten tietoni on suojattu Lupapisteessä? Entä kuka näkee henkilötunnukseni palvelussa?

Palvelimet on suojattu tarkoituksenmukaisesti muun muassa palomuureilla ja pääsynrajauksilla. Lupapistettä on mahdollista käyttää ainoastaan salatulla tietoliikenneyhteydellä. Henkilötunnuksia näkee vain viranomainen ja jokaisesta katselukerrasta jää merkintä siitä, kuka ja milloin on tietoja katsellut.

Kuka omistaa palveluun tallennettavat tiedot?

Tiedon tuottajalla säilyy omistusoikeus palveluun tallennettuihin tietoihin ja liitteisiin. Lisätietoa käyttöehtojemme kohdasta 6.1.

Mitä tietoja palvelun käytöstä tallentuu?

Palvelun käytöstä tallentuu anonyymia käyttäjätietoa käyttäjätilastointipalveluun, ei lähetetä mitään tietoa hankkeesta tai henkilöistä. Tietoa hyödynnetään palvelun käytettävyyden parantamiseen ja käyttäjätilastointipalveluun. Palvelun käytöstä syntyy myös lokitietoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää mm. milloin ja kenen toimesta tietoja on katseltu tai muokattu. Tämä lokitieto on suojattu samalla tavalla kuin palvelun varsinaiset tiedot, eli pääsy niihin on vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Lokitietoa käytetään mahdollisten väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen tai palvelutuessa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen.

Mitä jos haluan hanketietoni ulos palvelusta – onnistuuko se itsenäisesti?

Hankkeen osapuolet pystyvät ottamaan itsenäisesti PDF-tulosteen hankkeen tiedoista sekä lataamaan kaikki tallennetut liitteet yhdessä paketissa.

Hakkerointia tapahtuu aika ajoin verkkopalveluissa. Miten voin luottaa siihen, että Lupapisteeseen tallentamani tiedot eivät esimerkiksi joudu ulkopuolisen toimijan käsiin?

Palveluun tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Testaamme palvelua jatkuvasti ja kaikki uusi lähdekoodi tarkastetaan ennen käyttöönottoa, jotta tietoturva-aukkoja ei pääse syntymään. Seuraamme ohjelmistoihin tulevia tietoturvapäivityksiä ja pidämme käyttämämme ohjelmistot ajan tasalla. Väärinkäytösepäilyt ovat tarvittaessa selvitettävissä palvelun keräämien lokitietojen perusteella.

Miten sähkö- ja verkkokatkoksiin on varauduttu?

Varavoima on turvattu erillisillä generaattoreilla. Erillinen UPS-järjestelmä on liitetty pääkytkimiin suojaamaan lyhyiltä sähkökatkoilta ja virtapiikeiltä. Verkkoyhteyksiin on käytössä kolmen eri operaattorin runkoverkot. Runkoverkot saapuvat konesaliin erillisiä linjoja pitkin ja riittävän etäällä toisistaan, joten esimerkiksi yksittäinen kaivuutyö ei voi katkaista kaikkia yhteyksiä.

Palvelun käyttöä koskevat kysymykset

Mistä löydän palvelun käyttöohjeet?
Mitä tehdä, jos ohjeista ei löydy apua ongelmaani?

Voit laittaa Lupapisteen asiakaspalveluun viestiä tukipyyntölomakkeella.

Lisätietoa

Ohjeet

Tukipyyntö