Käyttöehdot

Lupapiste.fi-palvelun käyttöehdot

1 KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

Cloudpermit Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Lupapiste -asiointipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjillä (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarkoitetaan kaikkia niitä rekisteröityneitä ja rekisteröitymättömiä käyttäjiä, jotka eivät ole saaneet käyttöoikeutta kunnan tekemän palvelusopimuksen kautta (ns. viranomaiskäyttäjät).

Palvelu koostuu:

  • Neuvontapalvelusta, jossa Käyttäjä saa neuvontaa luvan tarpeeseen liittyen. Erityisesti neuvontapalvelua koskevat ehdot on määritetty Käyttöehtojen luvussa 4, Neuvontapalvelu.
  • Hakemuspalvelusta, jossa Käyttäjä voi osallistua rakennettuun ympäristöön liittyvän lupa- tai ilmoitusasiaan liittyvien asiointitoimenpiteiden ja hankkeeseen liittyvän muun luvanvaraisen toiminnan asiointitoimenpiteiden suorittamiseen. Erityisesti Hakemuspalvelua koskevat ehdot on määritetty Käyttöehtojen luvussa 5, Hakemuspalvelu.
  • Lisäarvopalveluista, joita Käyttäjä voi hyödyntää oman hankkeensa edistämiseen. Lisäarvopalvelut eivät sisällä asiointia viranomaisen kanssa. Erityisesti Lisäarvopalveluita koskevat ehdot on määritetty Käyttöehtojen luvussa 7, Lisäarvopalvelut.

Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia osia ja maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”). Palvelun osien ja lisäpalveluiden maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

Palvelussa tehtävistä neuvontapyynnöistä, hakemus- ja ilmoitusasioista ja niissä tehdyistä päätöksistä on vastuussa kyseiseen hankkeeseen Palvelussa määritetty viranomainen.

2 SOPIMUS PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan (jäljempänä ”Osapuolet”) välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan sääntöjä ja ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ja poistaa Käyttäjän käyttöoikeudet Palveluun välittömin vaikutuksin, jos Käyttäjän toiminta on näiden Käyttöehtojen tai lain vastaista, tai Käyttäjä tarkoituksenmukaisesti ja toistuvasti häiritsee viranomaisten tehtäviä tai Palvelun toimintaa. Käyttöoikeuksien poistosta ilmoitetaan Käyttäjälle Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän irtisanomisen perusteella Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Käyttäjä ja Palveluntarjoaja vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

3 PALVELUUN REKISTERÖITYMINEN JA TUNNISTAUTUMINEN

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Lupa- ja ilmoitusasioinnissa käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista.

Vahva tunnistaminen tarkoittaa Käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista verkkopankkitunnuksilla, mobiili-varmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortilla). Vahvaan tunnistamiseen käytetään Suomi.fi-palvelua.

Vahvan tunnistautumisen avulla tehdyn rekisteröinnin avulla viranomainen voi varmistua asioijan henkilöydestä. Väärien käyttäjätietojen antaminen on rikos.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä salasana Palvelun käyttämistä varten.

Käyttäjä saa Palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti ja viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään käyttäjätiedot ajan tasalla.

4 NEUVONTAPALVELU

4.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole neuvontapalvelussa tapahtuvan asiakaspalvelun tai neuvonnan osapuoli.

Neuvontapalvelun osapuolina ovat neuvontapalvelua käyttävät Käyttäjät sekä viranomaiset, jotka antavat asiakaspalvelua ja neuvontaa.

4.2 Neuvontapalvelun käyttö

Neuvontapalvelussa on kyse viranomaisen antamasta asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Neuvontapalvelussa ei voi saattaa asiaa vireille eivätkä annetut vastaukset ole päätöksiä.

Kunnan viranomaisella on oikeus olla vastaamatta tehtyyn neuvontapyyntöön, jos sen on tehnyt rekisteröitymätön käyttäjä ja viranomainen katsoo, että pyyntö on tehty häiritsemistarkoituksessa. Kunnan viranomainen noudattaa neuvontapalvelussa hallintolain (434/2003) mukaisia määräyksiä ja säännöksiä asiakaspalvelun tarjoamisesta hyvän hallintotavan mukaisesti.

4.3 Vastaukset ja ohjeet

Palveluntarjoaja ei vastaa neuvontapalvelussa annetuista ohjeista eikä Käyttäjälle näiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Neuvontapalvelussa annetut vasteajat ovat viitteellisiä. Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vastauksen saamisen viivästymisestä.

5 HAKEMUSPALVELU

5.1 Osapuolet

Palveluntarjoaja ei ole Palvelussa tapahtuvan lupa- tai ilmoitusasian osapuoli.

Lupa- ja ilmoitusasiassa Palvelua käyttävänä osapuolena ovat mm. luvan hakijat sekä heitä edustavat valtuutetut asiamiehet, viranomaiset, lausuntoja antavat viranomaiset ja muut tahot, naapurit sekä muut, joita asia suoraan koskee.

5.2 Valtuuttaminen

Viranomaisen kanssa voi asioida vain henkilö jolla on kyseisessä asiassa siihen oikeus. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta asioinnista.

Valtuuttaminen voidaan tehdä liittämällä Palvelussa hakemukseen skannattu valtakirja tai valtuuttamalla käyttäjä Palvelussa. Palvelussa tehty valtuuttaminen tulkitaan sähköisesti allekirjoitetuksi valtakirjaksi.

Jos hakijoita on useita, vaaditaan valtuutuksen saaminen kaikilta hakijoilta em. keinoin.

Yrityksen puolesta saa asioida vain henkilö, jolla on siihen oikeus. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus toimia yrityksen nimiin Palvelussa.

5.3 Allekirjoittaminen

Sähköisen allekirjoittamisen käytöstä määrittää laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).

Palveluun jätetyt dokumentit katsotaan kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamiksi. Hakemusta jätettäessä Palvelussa katsotaan hakemus kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamaksi.

5.4 Vireilletulo

Asian vireilletulon ajankohta määräytyy hetkestä, jolloin Käyttäjä jättää hakemuksen tai ilmoituksen Palvelussa.

Asian vireilletuloa varten hakemus tai ilmoitus tulee olla täytetty riittävin tiedoin. Tietojen riittävyydestä päättää viranomainen.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksissa vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osapuolille vireilletulon ajankohdan siirtymisestä.

5.5 Käyttöloki

Palvelussa kerätään käyttölokitietoa Käyttäjien tekemistä tietojen tai aineiston lisäyksistä, poistoista ja muutoksista, asian vireille saattamisesta sekä aineistojen siirtämisestä asioinnista vastaavalle viranomaiselle.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa asiaan liittyvät käyttölokitiedot asiaa käsittelevän viranomaisen tai asiassa valitusviranomaisena toimivan tahon pyynnöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää lokitietoja Palvelun kehittämiseen, virhetilanteiden ratkaisuun tai vastaavaan toimintaan liittyvissä tehtävissä.

6 AINEISTOT

6.1 Palvelussa säilytettävä aineisto ja tietosisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät aineistot ja tiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjän tulee tarvittaessa varmistaa aineiston oikeellisuus ja riittävyys asiasta vastaavalta viranomaiselta.Tietokannat varmuuskopioidaan, mutta Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen häviämisestä, korruptoitumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa aineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä tai arkistoinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen tuhoamisesta.

Palveluntarjoaja voi poistaa hankkeeseen liittyvän aineiston Palvelusta, kun hanke on päättynyt. Aineiston toimittaminen Palveluun ei vaikuta aineiston omistus- ja immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa säilytettävää aineistoa voidaan käyttää lisäarvopalveluissa ilman Käyttäjän erillistä suostumusta. Aineiston tekijänoikeudet säilyvät niiden haltijoilla.

Aineiston mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa liittyä tekijä- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä. Aineistoa voidaan hyödyntää tekijänoikeuksien rajoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6.2 Muiden toimijoiden tarjoamat aineistot

Palveluun tarjotaan sähköisiä aineistoja kunnilta, Maanmittauslaitokselta, Väestörekisterikeskukselta ja muilta viranomaistahoilta. Em. toimijat vastaavat omien aineistojensa sisällöstä omien käyttöehtojensa mukaisesti.

Palveluntarjoaja tai viranomainen ei vastaa Palvelussa olevasta kartta- tai muun aineiston sisällöstä tai virheistä. Jos Käyttäjä on epävarma aineiston oikeellisuudesta tai ajankohtaisuudesta, tulee Käyttäjän varmistaa aineiston oikeellisuus.

Palveluntarjoaja ei vastaa, jos aineistoa ei voida näyttää palvelussa teknisen vian takia.

6.3 Palveluntarjoajan tuottama aineisto

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.

Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7 LISÄARVOPALVELUT

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä Palveluun muita Lisäarvopalveluita. Lisäarvopalveluiden käyttö on Käyttäjälle vapaaehtoista, eikä niiden käyttöönotto tai käyttäminen ole edellytys Neuvontapalvelun tai Hakemuspalvelun käyttämiseen.

Lisäarvopalvelut voivat olla maksuttomia tai Maksullisia palveluita. Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Lisäarvopalveluissa noudatetaan kunkin lisäarvopalvelun omia käyttöehtoja tai erikseen mainittaessa näitä Käyttöehtoja.

8 PALVELUN KIELET

Palvelu on kaksikielinen.

Asiointi Palvelussa tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä. Asiakaspalvelusta vastaa viranomainen. Kaksikieliset kunnat tarjoavat Lupapiste.fi-palvelussa asiakaspalvelua ruotsin ja suomen kielellä, yksikieliset kunnat toimivat omalla kielellään.

9 PALVELUN KÄYTTÖAIKA

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun ylläpito voi tarvittaessa väliaikaisesti sulkea Palvelun tai Palvelun osia esimerkiksi huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

10 KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palveluntarjoaja vaihtuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Cloudpermitin osittain tai kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

12 EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä sisäänkirjautumisen mahdollistamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Evästeiden voimassaolo päättyy istunnon päättyessä.

13 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

14 MUUTA

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Käyttöehdot kirjattu: 28.5.2013
Käyttöehdot päivitetty: 14.9.2017. VETUMA-palvelu on korvattu Suomi.fi-palvelulla.
Käyttöehdot päivitetty: 18.5.2016. Luku 3: Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen.

Käyttöehdot päivitetty: 14.4.2020. Palveluntarjoajan nimi päivitetty